Årsmøte for 2020

 Sakliste og saksdokumenter til årsmøte for 2020
Det vises til innkallingen til årsmøte av 21. februar 2021.

Til: Medlemmer i Eiger Fotballklubb
Sted: Hålå
Dato og tidspunkt: Onsdag 24. mars 2021, 18:00

Saksliste
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge møtedirigent
3. Velge protokollfører
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne sakslisten
7. Godkjenne forretningsordenen
8. Behandle styrets årsberetning inkl. styrets økonomiske beretning, samt årsberetninger fra de ulike avdelinger/utvalg/lag.
9. Behandle klubbens regnskap, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
10. Behandle forslag og saker
Sak 10.1 – Investeringsbeslutning: Nye flomlys på Bøgh Hafsø og Dalane Energi banene
Sak 10.2 – Utdeling av klubbens Sølvmerke og Gullmerke
11. Fastsette medlemskontingent for 2021
12. Vedta klubbens budsjett for 2021 og langtidsbudsjett for perioden 2022 til 2026
13. Behandle klubbens organisasjonsplan
14. Valg
1. Styret: 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
2. Kontrollkomite: 1 medlem og 1 varamedlem
3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
4. Valgkomite: Leder for Valgkomiteen, 2 medlemmer og 1 varamedlem
15. Engasjere revisor til å revidere klubbens regnskap.

 

 

Vel møtt!
Styret i Eiger FK


Tilleggsinformasjon til sakslisten

Sak 8 – Behandle styrets årsberetning inkl. styrets økonomiske beretning, samt årsberetninger fra de ulike avdelinger/utvalg/lag
Årsberetninger fra styret og de øvrige avdelinger/utvalg/lag blir lagt frem og behandlet på årsmøtet.

 

Sak 9 – Behandle klubbens regnskap, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning
Årsregnskapet for 2020 blir lagt frem og presentert på årsmøtet. Medlemmer som ønsker å få regnskapet elektronisk på mail i forkant av selve årsmøtet kan kontakte styremedlem Atle Tingbø på e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Kontrollkomiteens beretning og revisjonsberetningen vil også bli fremlagt og behandlet på årsmøtet.

 

Sak 10.1 – Investeringsbeslutning: Nye flomlys på Bøgh Hafsø og Dalane Energi banene
Dagens flomlys på Bøgh Hafsø og Dalane Energi banene er av dårlig kvalitet og varierer veldig i mengde og jevnhet. Det er foretatt målinger som har gitt følgende resultat:
- Bøgh Hafsø banen varierer fra ca. 50 til 200lux
- Dalane Energi banen varierer fra ca. 20 til 120lux
Med ny belysning i henhold til forslag fra styret så vil vi få mer lys, jevnere belysning og bedre farge gjengivelse på banene:
- Bøgh Hafsø banen 300lux (205-392lux)
- Dalane Energi banen 200lux (142-264lux)
Det må også gjøres oppgraderinger av strømtilførsler/infrastruktur for å dekke anbefalte lux nivå.

Forespørsel om tilbud fra elektriker firma er utsendt, og tilbud mottatt fra to tilbydere. Basert på mottatt tilbud foreslår styret følgende budsjett og finansieringsplan:

Bøgh Hafsø banen (300lux):

Budsjett for materiell og arbeid: Kr. 1.000.000,-

Finansieringsplan:
Gave fra Sparebankstiftelsen Kr. 250.000,-
Spillemidler Kr. 275.000,-
Momskompensasjon Kr. 165.000,-
Dugnad (25% av arbeidstimer) Kr. 30.000,-
Egenkapital Kr. 280.000,-
Kr. 1.000.000,-

 

 

Dalane Energi banen (200lux):

Budsjett for materiell og arbeid: Kr. 800.000,-

Finansieringsplan:
Gave fra Sparebank Vest Kr. 75.000,-
Spillemidler Kr. 220.000,-
Momskompensasjon Kr. 135.000,-
Dugnad (25% av arbeidstimer) Kr. 40.000,-
Egenkapital Kr. 330.000,-
Kr. 800.000,-

 

Styret ber årsmøtet godkjenne investering i nye flomlys på Bøgh Hafsø banen og Dalane Energi banen med et samlet budsjett på kr. 1.800.000, slik at arbeidet kan igangsettes og ferdigstilles i løpet av 2021.

Sak 10.2 – Utdeling av klubbens Sølvmerke og Gullmerke
Styrets tildeling av klubbens Sølvmerke og Gullmerke blir lest opp og redegjort for under selve møtet.

 

Sak 11 – Fastsette medlemskontingent for 2021
Styret ber årsmøte vedta følgende satser for medlemskontingent for 2021 (uendret fra 2020):
 Ball lek, 4 – 6 år 500,-
 Barn, 7 – 12 år 1.800,-
 Ungdom, 13 – 16 år 2.200,-
 Junior, 17 – 19 år 2.200,-
 Senior, Herrer A-lag 2.500,-
 Senior, Damer 2.200,-
 Senior, Herrer B-lag og C-lag 1.500,-
 HC-lag 500,-
 Styremedlem/Trener/Oppmann/Tillitsvalgt 200,-
 Familiemedlemskap 3.500,-
 Støttemedlem (ikke aktiv) 400,-

 

Sak 12 – Vedta klubbens budsjett for 2021, og langtidsbudsjett for perioden 2022 til 2026
Forslag til budsjett for 2021 og langtidsbudsjett for perioden 2022 til 2026 blir lagt frem og presentert på årsmøtet. Medlemmer som ønsker å motta forslagene elektronisk på mail i forkant av selve årsmøtet kan kontakte styremedlem Atle Tingbø på e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

 

Sak 13 – Behandle klubbens organisasjonsplan
Lovnorm for Eiger Fotballklubb fastslår at årsmøtet årlig skal behandle klubbens organisasjonsplan. En oppdatert organisasjonsplan dokumenterer og sikrer kontinuitet i klubbarbeidet og gjør det enklere for medlemmene å forstå hvordan klubben fungerer, herunder hvem som har ansvar for hva.

En organisasjonsplan bør derfor som et minimum inneholde et komplett organisasjonskart og en beskrivelse av oppgaver og ansvar som er knyttet til de viktigste oppgavene og funksjonene i klubben.

Styret har valgt å legge organisasjonskart og beskrivelser for de ulike oppgaver og funksjoner i klubben ut på klubbens nettside for å gjøre dette lett tilgjengelig for klubbens medlemmer. Her ligger også navn og kontaktinfo til de som innehar de ulike verv i klubben.
Link: https://www.eigerfk.no/images/Organisasjonskart/Oranisasjonskart_Eiger_FK_2020_.pdf

Styret ber Årsmøtet vedta oppdatert organisasjonsplan med beskrivelser slik den nå foreligger på klubbens hjemmeside.

 

Sak 14 - Valg
Valgkomiteen har for 2020 bestått av Jørn Tore Omdal (leder), Ørjan Vold, Marit Østebrød og Aud Iren Tollefsen (vara).

Valgkomiteens innstilling for Styre og Kontrollkomite i 2021 er som følger:
 Styremedlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet.

Styret
 Leder: Anders Midbrød, 1 år – ikke på valg
 Styremedlem: Roger Erlandsen, 2 år – velges av årsmøtet
 Styremedlem: Lillian Simons, 2 år – velges av årsmøtet
 Styremedlem: Therese Skaara Helgesen, 1 år – velges av årsmøtet
 Styremedlem: Kirsti Elin Løyning, 2 år – velges av årsmøtet
 Styremedlem: Atle Tingbø, 1 år – ikke på valg
 Styremedlem: Svein Andreassen, 1 år – ikke på valg
 1. Varamedlem: Harald Leidland, 1 år – velges av årsmøtet
 2. Varamedlem: Bengt Nevland, 1 år – velges av årsmøtet

Kontrollkomite
 Leder: Thorbjørn Brandsberg, 1 år – ikke på valg
 Medlem: Odd Rune Olsen, 2 år – velges av årsmøtet
 Varamedlem: Toralf Torgersen, 1 år – velges av årsmøtet

Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
Styret ber årsmøtet gi fullmakt til styret å selv kunne utpeke representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett.
- -
Valgkomite
Styrets innstilling for medlemmer til valgkomiteen for 2021:
 Leder: Ørjan Vold, 2 år – velges av årsmøtet
 Medlem: Aud Iren Tollefsen, 1 år – velges av årsmøtet
 Medlem: Marit Østebrød, 1 år – velges av årsmøtet
 Varemedlem: Jørn Tore Omdal, 1 år – velges av årsmøtet

 

Sak 15 – Engasjere revisor til å revidere klubbens regnskap
Styret ber årsmøtet godkjenne at BDO AS gjenvelges som klubbens eksterne revisor for regnskapsåret 2021.

 

 

 

  • Opprettet .
  • Treff: 374

Eiger FK

  • Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  • Leder: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  • Daglig Leder: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  • Sportslig leder: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Følg oss

Utviklet av Trønder Data - Alle rettigheter reservert 2019 © Eiger Fotball Klubb - Logg inn